મારા બ્લોગ માં આપ તમામ વિઝીટર નું હાર્દિક સ્વાગત કરું છુ. આ બ્લોગ નો હેતુ તમામ ને એજ્યુકેશન ને લગતી માહિતી પુરી પાડવાનો છે.બ્લોગ ને લગતી કોઈ પણ ફરિયાદ હોય તો 9904659303 NO પર મેસેજ કરવો

Search This Blog

Apply Online

 • Bank of Baroda, Zonal Office, Baroda Recruitment for 13 Sub Staff (Armed Guard) Posts 2017
  Details | Apply Online last: 30-11-2017

 • Bank of Baroda Recruitment for 427 Specialist Officer Posts 2017
  Details | Apply Online last: 05-12-2017

 • UPSC Combined Defence Services Examination (I) 2018 Details | Apply Online last: 04-12-2017

 • RNSB Recruitment for Branch Manager Details | Apply Online last: 16-11-2017

 • SSC Junior Engineer Examination 2017 Details | Apply Online last: 17-11-2017

 • GSEB Teachers Aptitude Test (TAT) for Secondary Details | Apply Online last: 29-11-2017 (Extended)

 • SAC Recruitment for Junior Research Fellow, Research Associate, Technical Asst & Others Posts
  Details | Apply Online last: 30-11-2017

 • IBPS Recruitment for Specialist Officer (CRP SPL-VII) Posts 2017 Details | Apply Online last: 27-11-2017

 • GSECL Vidyut Sahayak (JE) & Instrument Mechanic Posts Details | Apply Online last: 26-11-2017
  (Starts from 21-11-2017)

 • GSERB Recruitment for Secondary / Higher Secondary Principal Posts 2017
  Details | Apply Online last: 04-12-2017 (Extended)

 • GSSSB Recruitment for 63 Office superintendent, Head Constable & Inspector Posts
  Details | Apply Online last: 18-11-2017

 • GSEB Teachers Aptitude Test (TAT) for Higher Secondary Details | Apply Online last: 29-12-2017
  (Starts from 05-12-2017) (Extended)

Call Letter

 • RBI Assistants Preliminary Exam 2017 Call Letters: Click Here last : 28-11-2017

 • SSC (WR) CHSL (10+2) 2016 Typing/Data Entry Skill Test & Docs Veri. : Click Here 28-11-2017 TO 18-12-2017

 • SSC (WR) Scientific Assistant in Indian Meteorological Dept. : Click Here 22-11-2017 TO 25-11-2017

 • SSC (WR) Advt. No. WR-01/2017 Online Exam: Click Here last: 18-11-2017

 • High Court of Gujarat Bailiff / Process Server Elimination Test Call Letter 2017: Click Here last: 19-11-2017

 • IBPS CWE PO/MT VII Online Main Examination Call Letter: Click Here last: 26-11-2017

 • UPSC Indian Forest Service (Main) Examination, 2017 e-Admit Card: Click Here last: 13-12-2017

 • OICL Administrative Officer (AO) Phase-I 2017 Main Exam : Click Here last: 18-11-2017

 • IBPS CWE Clerks VII Pre-Examination Training Call Letter 2017: Click Here last: 25-11-2017

Friday, 24 November 2017

Reserve Bank of India invites applications from eligible candidates for 526 posts of “Office Attendants”

Reserve Bank of India invites applications from eligible candidates for 526 posts of “Office Attendants”

in various offices of the Bank. Selection for the post will be through a country-wide competitive Test (Online Test) followed by Language Proficiency Test (in Regional Language) as per Annex-I. Please note that Corrigendum, if any, issued on the above advertisement, will be published only on the Bank’s website www.rbi.org.in. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.
 • Important Dates:
Starting Date of Online Application: 17-11-2017
Last Date to Apply Online: 07-12-2017
Payment of Test Fees (Online): 17.11.2017 to 07.12.2017

 • Schedule of Online Test(Tentative): In the month of December 2017/January 2018. The online Test could be conducted on weekdays or weekend. RBI reserves the right to modify the number of days and dates of test depending on the number of applicants.


Advertisement: Click Here

Apply Online: Click Here
Share:

2020 Sudhi ma Sachivalay Khalikham 78000 Karmachari Nivrut thashe New Bharti Aavshe

2020 Sudhi ma Sachivalay Khalikham 78000 Karmachari Nivrut thashe New Bharti Aavshe

Click Here for News Report
Share:

Thursday, 23 November 2017

Indian Coast Guard Recruitment of Assistant Commandant (02/2018 BATCH)

Indian Coast Guard Recruitment of Assistant Commandant (02/2018 BATCH)Indian Coast Guard Recruitment of Assistant Commandant (02/2018 BATCH)


Posts Name: Assistant Commandant (02/2018 BATCH)
• Asst. Commandant General Duty
• Asst. Commandant General Duty (Pilot)
• Asst. Commandant (Commercial Pilot License-SSA)


Educational Qualification:
Asst. Commandant General Duty & Asst. Commandant General Duty (Pilot):
(i) Candidates who have passed Bachelor’s degree from any recognised university with minimum 60% marks in aggregate (i.e, 1st Semester to 8th Semester for BE/B.Tech Course or 1st year to last year for Bachelor Degree Candidates wherever applicable). (ii) Mathematics and Physics as subjects up to intermediate or class XII of 10+2+3 scheme of education or equivalent with 60% aggregate in mathematics and physics.(Candidates not in possession of Physics and Maths in 10+2(intermediate) or equivalent level are not eligible for General Duty (GD) and General Duty (Pilot).
Asst. Commandant Pilot (CPL):
12th class pass with 60% marks in aggregate and should posses current/valid Commercial Pilot License (CPL) issued/validated by DGCA on the date of submission of application
Age Limit:
• Asst. Commandant General Duty: 01 Jul 1993 to 30 Jun 1997 (Both dates inclusive).
• Asst. Commandant General Duty (Pilot): 01 Jul 1993 to 30 Jun 1997 (Both dates inclusive).
• Asst. Commandant Pilot (CPL): 01 Jul 1993 to 30 Jun 1999 (Both dates inclusive).
More Details: Please Read Official Advertisement.
How to Apply: Interested and Eligible Candidates may Apply Online Through official Website.
Last date for applying online: 02 Dec 2017

Important Links:-
Share:

IOCL Recruitment for 470 Apprentices Posts 2017

IOCL Recruitment for 470 Apprentices Posts 2017How to Apply: Interested Candidates may Apply Online Through official Website.

Important Dates:
Starting Date of Online Application: 17-11-2017
Last Date to Apply Online: 26-11-2017

Advertisement: Click Here

Apply Online: Click Here
Share:

Wednesday, 22 November 2017

1300 MATH SHORTCUTS FORMULAS EBOOK FREE DOWNLOAD FROM HERE

1300 MATH SHORTCUTS FORMULAS EBOOK FREE DOWNLOAD FROM HERE


Education Education is an important medium of acquiring skills and knowledge. Our education begins at home. Thereafter, as we grow we go to schools, colleges and other educational institutes.

Education bring positive changes in human life. It enhances the knowledge, skill, and intelligence of a person and enables him to lead a successful life.

Education at colleges, universities and professional institutes: After completing education at schools, a student may consider joining a college, or a professional institute for higher studies. He can acquire a bachelors or a masters degree, or he can join a professional institute to acquire expertise in specific discipline.

Education enables us to earn our livelihood. Education empowers us to get a good job.We need money to make our living. With the advancement of science and technology, our needs have increased. Besides the basic needs of life such as food, shelter and clothing, we also need other comforts such as mobile phones, air-conditioners, car, etc. A fulfilling career ensures a satisfied life.

It is a known fact that an educated person gets better earning opportunities. After completing education, we can consider starting your own business. We can also become a consultant in the area of our expertise.

We need money to make our living. With the advancement of science and technology, our needs have increased. Besides the basic needs of life such as food, shelter and clothing, we also need other comforts such as mobile phones, air-conditioners, car, etc. A fulfilling career ensures a satisfied life.

◆> Click here to Download Material
Share: